ขอขอบคุณ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Dreamer ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินค้า บริการของบริษัท

3D Printer :  Flashforge Dreamer

Thaicom

ไทยคม_2052

ไทยคม_1962

Tagged with →  
Share →