ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max350 เพื่อไปใช้ในการออกแบบ อาคาร สิ่งก่อสร้าง Landscape การออกแบบเชิงอนุรักษ์ต่อไป

3D Printer : FullScale Max350

แม่โจ้ Logo

แม่โจ้_170216_0002

แม่โจ้_170216_0003

แม่โจ้_170216_0007

แม่โจ้_170216_0010

แม่โจ้_170216_0014 แม่โจ้_170216_0019

Tagged with →  
Share →