ขอขอบคุณ S.C.GLAZING CO.,LTD.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการพัฒนาสินค้ากรอบวงกบประตูหน้าต่างให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge Creator Pro

Tagged with →  
Share →