ขอขอบคุณ บริษัท SCG
ที่อุดหนุนเครื่อง 3D Printer FullScale Max300 ไปใช้ในการออกแบบ วิจัยและ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อไป
3D Printer : FullScale Max300

appSCG-696x380 S__778281

S__778283

S__778284

Tagged with →  
Share →