ขอขอบคุณ  TOYOTA MOTOR
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ Jig ในการขนส่งสินค้าในแต่ละ Plant ของหน่วยงาน Cross Plant Engineer

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

โตโยต้า

Tagged with →  
Share →