ขอขอบคุณ  UN  United Nation สหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM ไปใช้ในการพิมพ์งาน และการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

3D Printer : FullScale Max300

Didavideoproduction S__3416230

Tagged with →  
Share →