ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ภาคคอมพิวเตอร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ พิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆ ต่อไป

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Untitled-1 copy

27

Tagged with →  
Share →