ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ภาคเครื่องกล
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 และ Zortrax M200 ไปใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์ และ เครื่องจักรใหม่ๆต่อไป

3D Printer : FullScale Max300 , Zortrax M200

Untitled-3 copy

ม

Tagged with →  
Share →