ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ภาควิชาอุตสาหการ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และสแกนเนอร์ EinScan-S, Sense ไปใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และงานอื่นๆต่อไป

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Untitled-1 copy

20140730_103353

20140730_103346

Tagged with →  
Share →