ขอขอบคุณ  คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David SLS3 ไปใช้ในการสแกนเชิงการแพทย์ สแกนอวัยวะ เพื่อไปทำอุปกรณ์ประกอบการสอนทางการแพทย์

3D Scanner : David SLS3

629481

download

ศิริราช_856

ศิริราช_2912

Brain

ศิริราช_4005

ศิริราช_4730

Tagged with →  
Share →