ขอขอบคุณ Ansell (Thailand) Ltd.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าถุงมือยางของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator Pro

 

Tagged with →  
Share →