ขอขอบคุณ บริษัท ออวิด้า จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์

3D Printer : FullScale Max300

auvida_7189

auvida_3954

Tagged with →  
Share →