ขอขอบคุณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานอื่นๆต่อไป

3D Printer : Flashforge Creator Pro

รร บางปะกอกวิมยาคม_8745 รร บางปะกอกวิมยาคม_3076 รร บางปะกอกวิมยาคม_3326 รร บางปะกอกวิมยาคม_3970

Tagged with →  
Share →