ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ภาควิชาอุตสาหการ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max 660 ไปใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และงานอื่นๆต่อไป

3D Printer : FullScale Max 660

Tagged with →  
Share →