ขอขอบคุณ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ

3D Printer : Flashforge Creator Pro

บ.ดอนเมืองพัฒนา_8677

Tagged with →  
Share →