ขอขอบคุณ บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์แพค(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max 450 ไปใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450

 

Tagged with →  
Share →