ขอขอบคุณ INDEX INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Tagged with →  
Share →