ขอขอบคุณ หจก. เจ.ซี.พี. พลาสติก
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการพัฒนาผลงานของหน่วยงาน

3D Printer : FullScale Max450

Tagged with →  
Share →