ขอขอบคุณ บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider II

 

logoคินซี่_170629_0003

คินซี่_170629_0002

คินซี่_170629_0005

Tagged with →  
Share →