ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : FullScale Max300

Tagged with →  
Share →