ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Adventurer 3  ไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์

3D Printer : Flashforge Adventurer 3

Tagged with →  
Share →