ขอขอบคุณ  บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II  เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider II

photo

บ.นีโอแฟคทอรี่_171016_0004

Tagged with →  
Share →