ขอขอบคุณ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro และ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3 ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Scanner : Einscan Pro+

3D Scanner : HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

Tagged with →  
Share →