ขอขอบคุณ บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2 เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ

3D Printer : Flashforge Guider II

พวพัฒน์ guider2_170922_0008 พวพัฒน์ guider2_170922_0007 พวพัฒน์ guider2_170922_0003 พวพัฒน์ guider2_170922_0002

Tagged with →  
Share →