ขอขอบคุณ บริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 400 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Fullscale Max 400

Tagged with →  
Share →