ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในกิจการของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี และศูนย์ฝึกอบรม

3D Printer : FullScale Max30013ปตท. วังน้อย_6857 ปตท. วังน้อย_8839ปตท. วังน้อย_3707 ปตท. วังน้อย_3991 ปตท. วังน้อย_6915

Tagged with →  
Share →