ขอขอบคุณ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

Capture รอยัลพีนิชิง_170815_0003 รอยัลพีนิชิง_170815_0001

Tagged with →  
Share →