ขอขอบคุณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder ไปใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน

3D Printer : Flashforge Finder

สาธิตจุฬา FFF_180117_0001

Tagged with →  
Share →