ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Tagged with →  
Share →