ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการสอนนักศึกษา

3D Printer :Flashforge Creator Pro

Tagged with →  
Share →