ขอขอบคุณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการวิจัยของสถาบัน

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Logo

มจพ. สถาบันวิจัย_170726_0007

มจพ. สถาบันวิจัย_170726_0001

มจพ. สถาบันวิจัย_170726_0005

มจพ. สถาบันวิจัย_170726_0006

มจพ. สถาบันวิจัย_170726_0003

มจพ. สถาบันวิจัย_170726_0004

มจพ. สถาบันวิจัย_170726_0002

Tagged with →  
Share →