ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge  Guider IIs ไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge  Guider IIs

Tagged with →  
Share →