ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max400 ไปใช้ในการพัฒนาผลงานของหน่วยงาน

3D Printer : FullScale Max400

Tagged with →  
Share →