ขอขอบคุณ The S Dental Clinic
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X+ ไปใช้ในด้านทันตกรรมแก่ลูกค้าให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Scanner: Einscan Pro 2X+

Tagged with →  
Share →