ขอขอบคุณ โครงการ True Lab โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max660 และ MiiCraft 125 ไปใช้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคมหาวิทยาลัย

3D Printer : Fullscale Max660

3D Printer : MiiCraft 125

Tagged with →  
Share →