ขอขอบคุณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Guider IIs

 

Tagged with →  
Share →