fbpx

Quick Start Guide Form3

Quick Start Guide Form3

Quick Start Guide (Form 3/Form 3B)

บทความนี้ใช้กับเครื่อง Form 3, Form 3B.

    คู่มือนี้จะแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น การตั้งค่าเริ่มต้นและวิธีการเริ่มสั่งพิมพ์งาน ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษาคู่มือ Form 3 / Form 3B และเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย

 

Printer components

  1. Resin Cartridge
  2. Status light
  3. Cover
  4. Build Platform
  5. Resin Tank
  6. Touchscreen
  7. Status light
  8. Leveling disc

Unlock

การนำสลักยึดตรง Light Processing Unit (LPU) ภายในเครื่องพิมพ์ระหว่างการขนส่ง

1.การถอดตัว (LPU) ออกจากต่ำแหน่ง (A) ที่มาจากการขนส่ง ซึ่งตัว Lock จะอยู่ด้านในตัวเครื่องจะติดกับชุด LPU Housing

2. คลายและถอด โดยการหมุนสกรู (B) และดึงสลักที่ LPU ออก

3. เมื่อถอดสกรูและสลักออกแล้วให้เก็บไว้อย่างดี เมื่อมีการขนส่งไปสถานที่ต่างๆ จะได้มีไว้ล็อคชุด LPU Housing เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องพิมพ์ หรือขนส่งนั้นๆ 

Power on

วางเครื่องพิมพ์ลงบนพื้นที่เรียบ จากนั้นให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่องและปลั๊กไฟหลัก 220VAC โดยรูเสียบสายไฟ LAN และช่องเสียบ USB จะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องพิมพ์

 

Set up

การตั้งค่าต่างๆ ให้ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอตัวเครื่องแสดง และกดสัมผัสที่หน้าจอเพื่อดูขั้นตอนการตั้งค่าอื่นๆ จนเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด

  1. Leveling the printer

เครื่องพิมพ์จะต้องอยู่ในระดับสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มการพิมพ์ เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังเพื่อเปิดเครื่อง ถ้าระดับของเครื่องพิมพ์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนและจะให้เราทำการปรับขาของเครื่องพิมพ์ ทั้ง 4 จุดที่อยู่ด้านล่างตัวเครื่อง (จอภาพแสดงเป็นสีแดง)

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับขาที่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์ โดยสอดเครื่องมือปรับระดับเข้าไปที่ขาของตัวเครื่อง ซึ่งการหมุนเตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำการยกขึ้นและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความสูงของเครื่องพิมพ์ลง เมื่อระดับของความสูงต่ำได้แล้วจะเป็นตามภาพ (จอภาพแสดงเป็นสีฟ้า)