นโยบาย, เงื่อนไข และ ข้อตกลง


เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานบน www.print3dd.com (“เว็บไซต์”) ภายใต้การจัดการดูแลของ บริษัท นีโอเทค จำกัด (“บริษัท”) เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.print3dd.com ไม่ว่าทั้งหมด บางส่วน หรือเพียงบางขณะอย่างต่อเนื่อง บริษัทถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมตลอดถึงข้อตกลงที่ได้แก้ไขใหม่ ท่านสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงทั่วไป

 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้  หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับท่าน เกิดความขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้  บริษัทกับท่านตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
 • เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้  ไม่ว่าท่านจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือประกอบธุรกิจค้าส่ง
 • การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยท่าน และท่านย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
 • การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว
 • ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งติดต่อทางอีเมล์ sales@print3dd.com ได้ทันที

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร บรรดาข้อมูล รูปภาพและเสียง ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ รูปแบบของเว็บไซต์ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า บทความสาระอื่นๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ รวมถึงช่องการขายอื่นๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่ถือครองโดยบริษัท เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของบริษัท ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัท ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้
 • เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
 • บริษัท มีสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

 • บริษัทพยายามแสดงราคา ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • บริษัทพยายามให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 • ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ ที่ทางบริษัทได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อกับท่านเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ทางบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว

การมีพร้อมของสินค้า

 • บริษัทพยายามแสดงข้อมูลและอัพเดตการมีพร้อมของสินค้า ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งท่านได้ทำการสั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและบริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัท

การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ 

 • เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับท่าน จนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว
 • สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน หรือเก็บคำสั่งซื้อของท่านไว้จนกว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท

การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้บริษัทไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับท่านได้ โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้ต่อไป
 • บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจากท่านได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงิน หรือสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสินค้าอื่นๆ ของบริษัท เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์
 • หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ผ่านอีเมล์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

การชำระเงิน 

 • ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า ผ่านช่องทาง บัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระเงินผ่านทางธนาคาร ชำระเงินปลายทาง โดยท่านต้องสินค้าชำระจำนวนเงินให้ครบถ้วน และตรงตามข้อมูลรหัสสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
 • หากท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 • กรณีสินค้าเสียหายภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยเกิดจากขั้นตอนการผลิตลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการทาง อีเมลล์ sales@print3dd.com เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนยังศูนย์บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ หากตรวจสอบพบความเสียหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเฉพาะส่วน หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่
 • กรณีสินค้าเสียหายเกินกว่า 7 วัน ลูกค้าสามารถใช้บริการส่งซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกัน ทั้งนี้ สินค้าแถม จะไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดรุ่น สี ประเภท: สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ มีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ยังไม่ผ่านใช้งาน
 • การเปลี่ยนสินค้าทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสูงสุดไม่เกิน  300 บาทต่อเที่ยวให้กับลูกค้า ทั้งนี้หากทางบริษัทตรวจสอบสินค้าแล้วไม่พบความเสียหายตามที่ระบุ หรือสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้ากลับคืนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินอันเนื่องจากลูกค้า “เปลี่ยนใจ” การสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น การใช้งานผิดรูปแบบ หรือ การสั่งสินค้าผิดวัตถุประสงค์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

นโยบายการคืนเงิน

 • เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ และ มีการส่งมอบสินค้าแล้ว ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเหตุผลที่ลูกค้าเปลี่ยนใจ, การสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, การใช้งานผิดรูปแบบ หรือ การสั่งสินค้าผิดวัตถุประสงค์
 • บริษัท จะดำเนินการคืนเงินจากเหตุดังต่อไปนี้ บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนด, สินค้าขาดตลาด และ ทางบริษัทตัดสินใจยกเลิกคำสั่งด้วยเหตุผลอื่น โดยมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทางจดหมายอิเล็คโทรนิค หรือ โทรศัพท์

นโยบายการรับประกัน

 • บริษัทมีการรับประกันสินค้า ระยะเวลาในการรับประกัน แตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดดูเงื่อนไขการรับประกัน จากใบรับประกันของสินค้านั้นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิการรับประกันสินค้า จากการใช้งานปกติ, ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ถูกต้อง และ ปัญหาการใช้งานดังกล่าวเกิดจากขั้นตอนในการผลิต เท่านั้น
 • การรับประกันสินค้าไม่รวมถึง การใช้สินค้าผิดประเภท, ผิดวิธี, เกิดจากอุบัติเหตุ, เกิดจากการขนส่ง, ภัยธรรมชาติ, การตั้งใจหรือการกระทำด้วยความประมาททำให้สินค้าเกิดความเสียหาย
 • การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุด เมื่อมีการแก้ไข, ดัดแปลงสินค้า ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นรายลักษณ์อักษร

การจัดส่งสินค้า

 • บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการ
 • การจัดส่งสินค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทจะพยายามประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ท่านได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด

กฎข้อบังคับ

 • บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท บริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย และตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

การลงทะเบียนใช้บริการ

 • ท่านสามารถลงทะเทียนเป็นผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.print3dd.com และตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง บริษัทกับท่าน ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ท่านตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นให้บริษัททราบทันที โดยทำการแจ้งแก้ไขทางเว็บไซต์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งให้บริษัททราบ
 • ท่านตกลงเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ  ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของท่าน และท่านรับรองว่าเป็นการดำเนินการของท่านเอง
 • หากท่านมีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนกับบริษัท ให้ท่านแจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียน โดยให้มีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ตอบรับคำเสนอยกเลิก โดยการแจ้งกลับผ่านทางอีเมล์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือการรับบริการของลูกค้าได้
 • อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของท่านไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่อง

ติดต่อบริการลูกค้า

 • หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการและสินค้า รวมถึงหากท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท สามารถติดต่อและพูดคุยผ่านอีเมล์ sales@print3dd.com ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือ บริการ รับฟัง และอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างดีที่สุด

นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูล

บริษัท นีโอเทค จำกัด (“บริษัท”) ผู้ถือครองเว็บไซต์ www.print3dd.com (“เว็บไซต์”) เราให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่า จะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน และใช้งานเฉพาะข้อมูลสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้บนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองขณะใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถูกระบุเพื่ออธิบายวิธีการจัดเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่ และรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของท่าน ขณะใช้งานบนเว็บไซต์ www.print3dd.com และรวมถึงการใช้งานเว็บไซต์บนเครื่องมือสื่อสาร การใช้งานบนช่องทางมีเดียรูปแบบต่างๆ และ ช่องทางการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท

ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะช่วยให้ท่านเข้าใจ การเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ได้จากการสร้างบัญชีกับบริษัท หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์, หน้าร้าน, รวมถึงการให้ข้อมูลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท เมื่อบริษัทพูดถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้จากข้อมูลนั้น กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ แก่บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทที่ได้รับอนุญาต หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับบริษัท หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราในช่องทางอื่น บริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

สร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์

เมื่อท่านสร้างบัญ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หรือเป็นข้อมูลหากเมื่อท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ถูกโดยจัดขึ้นโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ

ท่านไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บรัษัทร้องขอ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์อาจมีความเป็นไปได้ว่า หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้า หรือบริการ หรือติดต่อกับท่านได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวทางบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กิจกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์

เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการ และกิจกรรมที่กระทำบนเว็บไซต์ เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และข้อมูลที่บริษัทบันทึกโดยอัตโนมัติจะรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ Internet Protocol (IP) เวลาที่เข้าใช้ ประเภทบราวเซอร์ และภาษาของท่าน รวมทั้งเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอก

บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัท อาจให้ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการบริการอื่น  เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่าน ซึ่งอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของบริษัท ทางบริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานการบริการเหล่านั้น ตามขอบเขตที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ไปซึ่งลูกค้าเข้าเยี่ยมชมนั้น บริษัท จะไม่รับผิดชอบการบริการนั้นๆ

ข้อมูลการชำระเงิน

วิธีการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ข้อมูลบัครเครดิตของท่าน เช่น เลขที่บัตรเครดิต ธนาคารที่ออกบัตรเครติต วันหมดอายุ จะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกจัดเก็บอยู่ถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บนั้น จะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ การเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อ ได้รับความสะดวกในการใช้งาน โดยเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านเมื่อมีการเยี่ยมชมร้านค้าหรือเว็บไซต์บริษัท
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ท่านได้ร้องขอกับบริษัท รวมถึงดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการชำระเงินและขอคืนเงิน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มของเว็บไซต์
 • เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า สำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า สำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อสื่อสารและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า บริการ ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชั่นต่างๆ
 • เพื่อเข้าใจมุมมองการใช้งาน และศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์
 • เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ และพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับเรา หรือบริษัทในเครือของเรา
 • เพื่อปฎิบัติตามข้อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ ให้บริษัทต้องกระทำตาม ตามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “สิทธิของบริษัท”เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด
 • จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่นการปกป้องท่านและผู้ใช้งานคนอื่นของบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัท จากการสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของคิกซ์ ออฟฟิเชียล และการปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัท และเรายังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาที่ทำการรวบรวมหรือตามที่ท่านจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากบริษัทต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอของหน่วยงานราชการใดๆ ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกแบ่งปันไปยังบุคคลภายนอก เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ดังนี้

 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง และเพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางบริษัทเห็นว่าจำเป็น
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายที่สาม ซึ่งเป็นผู้ค้าและองค์กรอื่นๆ เช่น บริษัทให้บริการบัตร เครือข่ายการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านการส่งอีเมล์ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการแก่บริษัท
 • เมื่อมีการโพสแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันบทความต่างๆจากท่าน บนเว็บไซต์ของเรา โพสของท่านจะถูกแสดงและมองเห็นได้โดยผู้เข้าใช้ชมเว็บไซต์ทุกท่าน และอาจถูกเผยแพร่นอกเว็บไซต์โดยไม่มีที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลของท่านอาจถูกแบ่งปันไปยังตัวแทน และบริษัทในเครือของเรา อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิที่จะแจ้งให้บริษัททราบหากท่านต้องการที่จะลบข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใดๆก็ตาม

การยกเลิกความยินยอม

ท่านสามารถยกเลิกการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อแสดงเจตนาของท่านในการยกเลิกความยินยอม อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการยกเลิกของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิ์และการเยียวยาทางกฎหมายของบริษัทในกรณีดังกล่าว

การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริษัทอาจจะใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยบริษัทในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.print3dd.com เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง:

 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ
 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัทรวมถึงเวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

คุ้กกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้บริษัทสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้บริษัทสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น

เว็บบีคอนส์ เป็นรูปภาพขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัท โดยจะช่วยให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ เพื่อที่บริษัทจะสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งทำการสั่งซื้อ หรือ ความล่าช้าในเรื่องอื่นๆ ของการบริการ

บริษัทอาจดำเนินการแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทคำนึงถึงความไว้วางใจของท่าน ในการให้เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เราพยายามดูแลรักษาข้อมูลที่เราจัดการเพื่อท่านอยู่นั้น เราไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลจะไม่มีการถูกส่งผ่าน แทรกแซง หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก ด้วยเหตุนี้ เราไม่สามารถให้สัญญาได้ว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์

บริษัทขอแนะนำให้ท่านอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้ใครทราบ พนักงานของบริษัท จะไม่ถามรหัสผ่านของท่าน ด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่ท่านไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม รหัสผ่านของท่านที่ใช้สำหรับการเข้าบัญชีการใช้งานถือเป็นข้อมูลที่สำคัญ ท่านไม่ควรแบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้แก่ผู้อื่น ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านเปิดเผยรหัสของท่านให้แก่ผู้อื่น หากเกิดความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการเปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้กับผู้อื่น

ผู้เยาว์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำหรือไม่มีเจตนาที่จะทำธุรกรรมใดๆ ทางเว็บไซต์โดยตรงกับบุคคลใด ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากท่านอายุน้อยกว่า 18 ปี ท่านควรใช้เว็บไซต์โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเท่านั้น และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัท การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเป็นการยืนยันว่าคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อนึ่ง นิติกรรมที่เกิดขึ้นโดยผู้เยาว์ ถือว่ามีการกระทำขณะอยู่ในความดูแลและควบคุมของผู้ปกครอง

สิทธิของบริษัท

ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัท มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานในการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัท มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้น จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ บริษัท จะทำการแจ้งไปยังท่าน ให้ทราบตามข้อมูลส่วนที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และหรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานในการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใด อันมีต่อบริษัท อันเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้  โดยบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวบนหน้าเว็บไซต์ โดยระบุด้วยข้อความว่า “แก้ไขล่าสุด” การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่ และมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ได้ทำการแก้ไขและอัพเดตบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านเข้ามาศึกษานโยบายของเราอย่างเป็นประจำ

ติดต่อบริษัท

หากท่านต้องการติดต่อกับบริษัท ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัย ต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดติดต่อเราที่อีเมล์ sales@print3dd.com