Education / Lab Solutions

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3D Printing กับการศึกษา ระดับปฐม มัธยม มหาวิทยาลัย / Lab งานวิจัยต่างๆ / STEM / Fablab / Working Space

ปัจจุบันการศึกษาเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เรียนรูปนวัตกรรมใหม่ๆ การสอนแบบใหม่เช่น STEM ในระดับปฐมและมัธยมศึกษา, LAB แลปวิจัย ศูนย์นวัตกรรมต่างๆในระดับอุดมศึกษา 3D Printer เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์, หุ่นยนต์, อุปกรณ์ IoT ในต่างประเทศมีการสอนเด็กๆให้รู้จักการใช้งาน Software CAD ต่างๆเช่น Fusion360 ในระดับปฐมให้เด็กออกแบบสร้างหุ่นยนต์หรือเครื่องใช้ในบ้านเอง สร้างให้เด็กเกิดจินตนาการ และต่อยอดมาใช้ได้จริง

ในระดับมหาวิทยาลัย การผลิตแบบใหม่ล้วนใช้ 3D Printer 3D Scanner มาเป็นส่วนประกอบสำคัญ หลายมหาวิทยาลัยตื่นตัวในการสอนเทคโนลีดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากนี้ยังมี Lab วิจัยจำเป็นต้องสร้างวัสดุทดลอง ออกแบบ สร้างหุ่นยนต์ หรือออกแบบชิ้นที่ซับซ้อน

  • ฝึกเด็กให้คิดเป็นกระบวนการ ออกแบบ 3D และพิมพ์ออกมาใช้ได้จริง
  • เป็นเครื่องมือใน Lab ในการสร้างออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ
  • เตรียมพร้อมกับเปลี่ยนเป็น นวัตกรรม 4.0 และการผลิตแบบ Digital
  • ประยุกต์กับการสอนในคณะ วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, แพทยศาสตร์, สถาปัตยกรรม หรือ ศิลปกรรม

Case Study 1

ก้าวเข้าสู่รั้วมหาลัยอีกครั้ง กับ มหาลัยระดับประเทศอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ทำการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3มิติ เพื่อการศึกษาด้านการออกแบบต่างๆ

โดยครั้งนี้ได้ทำการสั่งซื้อถึง 6 เครื่อง กับเครื่อง Creator Pro 2 รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Flashforge เป็นตัวที่ขายดีและเหมาะแก่การศึกษาอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ ไม่เล็กจนเกินไป พอเหมาะ กับการทำต้นแบบง่ายๆ แถมการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากอีกด้วย

 

Case Study 2

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดไป 5 เครื่อง Adventurer3 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน❤️

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดไป 5 เครื่อง Adventurer3 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่ได้นำมาวางไว้ในห้องที่กำลังจะเตรียมเป็น FabLab

Case Study 3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Case Study 4

โรงเรียนในเครือจุฬาภร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Gallery


บทความที่เกี่ยวข้อง

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress