ภูมิใจ เด็กไทยสร้าง ดาวเทียว สู่อวกาศ

ภูมิใจ เด็กไทยสร้าง ดาวเทียว สู่อวกาศ

🥰ภูมิใจครับ 3DD😀 เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ พัฒนาเด็กไทยไปอวกาศ สร้างดาวเทียมไปอวกาศ จากข่าวเด็กไทยชนะการประกวดเป็น “แชมป์โลกในการสร้างดาวเทียมจำลองขนาดจิ๊ว” โดยออกแบบและพัฒนาโดยนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ผ่านห้องปฏิบัติการ STEM LAB


โรงเรียนอื่นๆที่ได้ทำการจัดส่งและสร้างห้องพัฒนาตัวอย่างอ่านจากบทความนี้ โรงเรียนคริสเตียนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3มิติเสริมทัพ เยาวชนนักพัฒนา

STEM LAB คือ อะไร?

STEM หรือ สเต็มย่อมาจาก 4ตัวอักษรในภาษาอังกฤกษ เป็นการบรูณาการการสอนรูปแบบใหม่ การเรียนจะไม่ใช่หมวดได้หมวดหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นการประสาน ศาสตร์หลายๆอย่างเข้าด้วยกัน (ปัจจุบันการอยู่รอดในอนาคต เด็กต้องเรียนรู้ในการประยุกต์ศาสต์แต่ละอย่างเข้าด้วยกัน ความรู้จะไม่ถูกแยก แต่มีแนวโน้มจะรวมกันมากขึ้น)

  • Science วิทยาศาสตร์ ที่สังเกตุทดลอง ค้นหาความจริง ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสมุติฐานที่ถูกต้อง, การสังเกตุธรรมชาติ
  • Technology เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่มาประยุกต์โดยมากจะอยู่ในรูปแบบ Digital Technology พวกหุ่นยนต์, Coding, การสร้าง CAD-CAM เทคโนโลยีการผลิต 3มิติ 3D Printer, การใช้เครื่องมือ Tooling เช่น Laser เครื่องมือวัดต่างๆ
  • Engineering วิศวกรรม การเคลื่อนไหวเชิงกล, Physics การทำงานทางกล Robotics, การสร้าง ผลิต ออกแบบ เครื่องมือ เครื่องจักร ด้วยวิธีการทาง Digital
  • Maths หรือ Mathematics เลข ใช้ในการคำนวน สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ การเขียน Code ค้นหาความน่าจะเป็น

    ตัวอย่างดาวเทียมจากฝีมือเด็กไทย ด้วยการสร้างจากเครื่องมือในห้อง STEM LAB

STEMLAB เป็นการพลิกโฉมแล็บแบบดั้งเดิมที่โดยปกติจะเน้นแค่เรื่อง S (Science) และ M (Mathematic) ที่ให้ทดลอง หรือคำนวณตามทฤษฎีและสรุปผลเป็นรายงานหรือโครงงานบนบอร์ดเท่านั้นแต่ STEMLAB จะเพิ่มการเรียนรู้และการลงมือทำจริงโดยการเพิ่ม T (Technology) และ E (Engineering) เข้าไป เพื่อให้แล็บเป็นเสมือนห้องสมุดที่สามารถพัฒนาทักษะ STEM ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องแล็บนี้ไปต่อยอดสร้างชิ้นงานที่ตนเองสร้างสรรค์ได้จริง ผ่านอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่ครบใน STEMLAB

ภาพแสดง STEM LAB จะเห็นว่าประกอบด้วยเครื่องมือหลายส่วน ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ สำหรับในไทยจะเป็นพื้นที่ให้เด็กสร้างสรรค์ สิ่ง/วัตถุ/วัตถุ ที่ผนวกการใช้งาน Digital Fabrication Tooling เช่น 3D Printer, Laser, Circuit Design, Scient equipment ต่างๆ

ตัวอย่างเครื่องมือ STEM LAB

ในห้อง STEM LAB นั้นมีเครื่องมือมากมาย เช่นเครื่องมือวัดต่างๆ Computer เพื่อออกแบบสร้างชิ้นงาน, เครื่องจักรในการสร้างชิ้นงาน, แผงวงจรในการเขียน Coding, เครื่องมือวัดต่างๆ เช่นวัดกระแสไฟฟ้า, วัดอุณหภูมิ เป็นต้น อาจจะเป็นส่วนหลักๆที่เป็นพระเอกหลักได้ดังนี้

พระเอกหลักๆในห้องจะเป็นสองตัวนี้ครับ 3D Printer และ Laser

3D Printer

เครื่องพิมพ์ 3มิติ สามารถสร้างชิ้นอะไรก็ได้ รูปร่างใดก็ได้ เมื่อเราออกแบบใน computer จะได้แบบร่างในรูปแบบ CAD, สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปสร้างชิ้นงานโดยเครื่องพิมพ์ 3มิติ ซึ่งเป็น CAM ชนิดหนึ่ง เครื่องจะสร้างชิ้นงานขึ้นทีละชั้นทีละชั้น จนสำเร็จเป็นโมเดลรูปร่าง 3D Printer คือว่าเป็นพระเอกในห้อง STEM LAB เลยก็ว่าได้ คือผู้สร้างให้เกิดชิ้นงาน น้องๆสามารออกแบบสิ่งที่อยู่ในหัว ให้ออกมาเป็นของจริง

3D Printer ไว้เพื่อสร้างชิ้นงานที่ออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นจริง

CNC // Laser

เครื่อง 3D Printer จะใช้งานในการสร้างชิ้นงานจากการออกแบบ 3มิติ ส่วนเครื่อง Laser จะเป็นการสร้างชิ้นงานจากการออกแบบ 2มิติ โดยหัวเลเซอร์จะเคลื่อนที่ในแนวแกน XY ขอดีลองเลเซอร์คือ สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลาย เช่น พลาสติก ไม้, ผ้า, หนัง เป็นต้น

ให้ตัดชิ้นงานเป็นรูปแบบ 2มิติ เป็นส่วนประกอบสำคัญของงานประดิษฐ์

Tooling

เครื่องมือวัด Tooling ต่างๆ ล้วนเป็นส่วนประกอบรวมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้สมบูรณ์แบบ

เครื่องอื่นในห้อง STEM LAB

สินค้าที่เกี่ยวข้อง