Dfine100 Gen2 Photogrammetry 3D Scanner System (กล้อง 100ตัว)

โปรดสอบถาม

เครื่องถ่ายภาย 3มิติ แบบ Photogrammetry แบบ Synchronize ใช้เวลาสแกนเพียง 8วิ สำหรับบุคคลเต็มตัว, และ 1วินาที ในโหมด Rapid ถ่ายรูปทั้งหมดพร้อมกัน 100ตัว ด้วยจำนวน 100ตัวนี้สามารถถ่ายรูปได้เต็มตัวบุคคล มีระบบปฏิบัติการที่ Dfine พัฒนาเอง โดยจะได้รูปทั้งหมด 100รูปจากการกดถ่าย 1ครั้ง แปลงรูปทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ 3มิติคุณภาพสูง สามารถไปทำงานต่อเชิง Animation, SFX, VR, AR หรือ ทางการแพทย์ (วัดขนาดกายวิภาคและวิจัย)

ขนาดวัตถุ

 • คนสูง 110cm+ (กรณีเป็นเด็กทารก แนะนำให้อุ้มถ่ายครับ)
 • สแกนได้พร้อมกัน สูงสุด3คน (สามารถยืนบนฐานด้วยกันได้)
 • ไฟล์ที่ได้เป็น JPEG จำนวน 100รูป โดยเฉลีี่ยต่อ Shot ให้ข้อมูลประมาณ 1GB
 • Mode Standard ใช้เวลาถ่าย 8วินาที
 • Mode Rapid ใช้เวลาถ่าย 1วินาที (กรณีถ่ายเด็ก และ สัตว์)

Technology : Photogrammetry (2D Pictures to 3D Models)

 • Photogrammetry 3D Scanner System (100Cams) กล้องความละเอียด 64MP จำนวน 100ตัว
 • Virtual, Meta, VR, AR ใช้ในอุตสาหกรรม VR, AR
 •  Cinema, Game ใช้ในการสร้างหนัง สร้างเกมส์
 • Medical Body Scan ใช้ในการวัดขนาด วิเคราะห์การผิดรูปของร่างกาย วัดพื้นผิวและปริมาตรของมนุษย์ รวมถึงสามารถใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์(พิสูจน์ศพ)
 • Digital Ads
 • 3D Printing เอาไปใช้เพื่อพิมพ์โมเดล 3มิติ

Content 

 • ระบบกล้อง  100ตัว / 64MP Auto Focus * 100ตัว / ระบบปฏิบัติการ Micro Computer
 • ระบบไฟส่งสว่าง
 • Software ในการปฏิบัติการ (Dfine X)
 • ระบบม่าน ลดแสงและสัญญาณรบกวน
 • ระบบ Marking / Calibration
 • ระบบ Network  – LAN LINE
 • โปรดติดต่อ 082-209-9942

Description

Dfine100 ทำหน้าที่เก็บรูปที่ครอบคลุมคนที่สุด โดยถ่าย 100รูปพร้อมๆกัน ไฟล์ที่ได้คือรูปถ่ายจำนวน 100รูป Software ทำการ Generate รูปถ่ายดังกล่าวดู AI และ Code ของเราที่ได้พัฒนาค่าเฉพาะตัวไว้แล้ว จึงได้ Point Cloud ที่มีความแม่นยำ สามารถเอาใช้ต่อทำ Animation หรือ ใช้พิมพ์ต้องด้วยเครื่อง 3D Printer ต่อได้

Point Cloud ที่ Gen ออกมาโดยยังไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้น

You may also like…