สินค้าจาก Formlabs เช่น Form2 SLA Printer, Form3, Form3L, Fuse1 SLS Print, Form Wash, Cure, Resin ชนิดต่างๆจาก Formlabs เรซิ่น Standard, Tough, Wax, Durable, Rigid, Dental
รวมถึง Fuse1 SLS Printer

Share →