fbpx

ลูกค้า: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ลูกค้า: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอขอบคุณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder ไปใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน

3D Printer : Flashforge Finder