Support AquilaX3

Support AquilaX3

Download  – Software  VoxelMaker  ที่นี่ <—

Download  – Firmware  ที่นี่ <—

การเริ่มต้นใช้งาน Aquila X3 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

แกะกล่อง การประกอบ และการคาริเบรต (Unboxing)

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Voxel Makerวิธีการ Update Firmware

การแก้ไขปัญหาหัวตัน

การเปลี่ยนหัวฉีด และท่อฉีดเส้น (Throat)