Support – Mega 8KS

Support – Mega 8KS

Download  – Software / Program

Download  – คู่มือ PHOZEN Mega 8KS

>>>>>> การใช้งานโปรแกรม CHITUBOX เพิ่มเติม คลิก <<<<<<<

การเริ่มต้นใช้งาน Phozen Mega 8KSการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ทั้งหมด และการประกอบเครื่อง


การคาริเบรตชั่น และเริ่มต้นการใช้งาน (Calibration)

การเตรียมอุปกรณ์ก่อนการคาริเบรตชั่น

  • ทำความสะอาดฐานพิมพ์ ก่อนการคาริเบรตชั่นทุกครั้ง
    ยกถาดน้ำยาออกจากเครื่องพิมพ์ ระมัดระวังน้ำยาหกการเตรียมไฟล์บนโปรแกรม Chitubox 

การหาค่าแสงที่เหมาะสมสำหรับน้ำยา Resin สำคัญ !!!!

การเปลี่ยนแผ่นฟิล์ม (How to change Nfep flim)


ดูเพิ่มเติม คลิก 

การทำความสะอาด (How to cleaning?)


วิธีเปลี่ยนหน้าจอ LED

  • หากเกิดการชำรุด หรือเสียหายสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ตามคลิปวิดิโอ