Webinar : ประยุกต์ใช้งาน 3D Scanner ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเทคนิคการใช้งาน

Webinar : ประยุกต์ใช้งาน 3D Scanner ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเทคนิคการใช้งาน

  Webinar : ประยุกต์ใช้งาน 3D Scanner ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเทคนิคการใช้งาน ในวันที่ 7กรกฏาคม 2566 10:00น. หัวข้อการสัมนาออนไลน์ – 3D Scanner คืออะไร – แนะนำการใช้งานเบื้องต้นของแต่ละรูปแบบ – การสแกนชิ้นงานด้วย Freescan Combo – เทคนิคการสแกนต่างๆ

Read more