3D Scanner

เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสำเนา ในรูปแบบสามมิติ เหมาะกับนำมาให้ครับเครื่อง 3D Printer, สามารถทำไฟล์ไปใช้ต่อทาง Reverse Engineer, นำโมเดลที่ได้ไปทำงานต่อในกระบวนการสร้าง Animation หรือ ใช้ 3D Scanner ในแง่การ Inspect ความถูกต้องในการผลิต

Showing all 35 results