fbpx

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

3D Printer : Flashforge Creator Pro