fbpx

ลูกค้า: โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ลูกค้า: โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณ  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 450, Flashforge Guider II และ เครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro ไปใช้ในการผลิตอวัยวะเทียมแจกจ่ายให้ผู้พิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ

3D Scanner : Einscan Pro

3D Printers: Fullscale Max 450, Flashforge Guider II

ME-Logo57_2

สิรินธร_180320_0001

สิรินธร_180320_0002

สิรินธร_180320_0005

สิรินธร_180320_0009

สิรินธร_180320_0010

สิรินธร_180320_0013

สิรินธร_180320_0014

สิรินธร_180320_0017