Support Revopoint Mini

Support Revopoint Mini

Download  – Software  

Download  – คู่มือ Revopoint Mini 
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเทคนิคการแสกน คลิกเนื้อหาด้านล่างได้เลย !
>> Advanced Scaning-Tips
>> Revopoint 3D Scanning Tips and Tricks
>> 10 ปัญหาหลักของข้อผิดพลาดในการแสกน 3 มิติ : Revopoint

 

การเริ่มต้นใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

สเปคคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
การประกอบเครื่องแสกน และการเชื่อมต่อ (Assembly and Connect Scanner)

 

การประกอบตัวเครื่องและการเชื่อมต่อจะแบ่งเป็น 3 ชนิด 

    • การเชื่อมต่อแสกนเนอร์กับคอวพิวเตอร์ผ่านสายสัญญาณ USB

 

  • การเชื่อมต่อแสกนเนอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบไร้สาย WIFI
  • การเชื่อมต่อแสกนเนอร์กับโทรศัพท์มือถือ

การใช้งานโปรแกรม Revopoint 5


เริ่มต้นการแสกน (Start Scan)


ความแตกต่าง Resolution 

การเชื่อมต่อผิว (Align)

  • หากมีการแสกนมากกว่า 1 Project สามารถใช้การเชื่อมผิว เพื่อเป็นการรวมผิวงานการแสกน

การปรับแต่งไฟล์หลังจากการแสกน (Post Process)

ทำไฟล์แสกนให้เป็นผิว 3 มิติ (Mesh Model)

  • Mesh Model =  Water Tight  (เลือกแสกนไฟล์ให้ตัน) | Unwatertight (เลือกไฟล์งานใกล้กลวง Hollow)

คำสั่งปรับแต่งไฟล์ต่างๆ (Mesh Optimization)


การติดตั้ง Turntable Comboสามารถไปรับชมคลิปวิดิโอทั้งหมดได้ที่ด้านล่างเลยครับ